Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F2 - Numerološka tabela za preračunavanje črk v številke


Numerološka abeceda


Da bi lahko izračunali numerološki pomen svojega imena, moramo poznati številčne vrednosti posameznih črk. Te vrednosti nam pokaže Numerološka tabela.

Tu si bomo ogledali različne numerološke tabele ter numerološko abecedo, ki jo sami uporabljamo.

Skozi zgodovino se je razvilo več numeroloških šol, ki črkam določajo števila po različnih ključih, danes pa se največ uporabljata Pitagorejska in Kaldejska šola.

Sami uporabljamo kaldejsko numerologijo, ki je najstarejša in se v Sloveniji največ uporablja. Pri njej so števila določena glede na zvoke posameznih črk.

Naša posebnost pa je, da uporabljamo izpopolnjen sistem za slovenski jezik, ki upošteva tudi a) zvoke slovenskih šumnikov in b) izgovarjavo črk, ki se v slovenščini včasih razlikuje od njihovega zapisa.PITAGOREJSKA NUMEROLOŠKA ABECEDA

Pitagorejski sistem razvršča števila po abecednem vrstnem redu. V angleščini je videti takole:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Pitagorejska numerološka abeceda, angleška različica


V Sloveniji nekateri pitagorejski numerologi uporabljajo kar angleški sistem, a je seveda pravilneje, če za naša imena uporabljamo pitagorejski zapovrstni sistem s slovensko abecedo:

123456789
ABCČDEFGH
IJKLMNOPR
SŠTUVZŽ

Pitagorejska numerološka abeceda, slovenska različicaKALDEJSKA NUMEROLOŠKA ABECEDA


Kaldejski sistem, ki je izpeljan iz hebrejske abecede, naj bi pripisoval števila črkam glede na njihove zvočne vibracije. Britanec Cheiro, oče sodobne kaldejske numerologije, je zastavil sistem, ki se danes največ uporablja:

123456789
ABCDEUOF
IKGMHVZP
JRLTNW
Q S X
Y

Kaldejska numerološka abeceda, angleška različica (po Cheiru)


Kaldejski numerologi si za razliko od pitagorejskih niso enotni pri določanju številčnih vrednosti črk. Tako je denimo Anglež Walter Gibson, Cheirov mlajši sodobnik, nekaterim črkam oziroma zvokom pripisal druga števila (X=6, C=2, H=8, CH=8, TH=9).

Kaldejski numerologi so si neenotni tudi v drugih jezikih, ki imajo drugačne zvokovne in vibracijske značilnosti od angleščine. Tako na primer večina slovenskih numerologov svetuje, da šumnikom Č, Š in Ž pripišemo enake vrednosti kot sičnikom C, S in Z:

123456789
ABCDEUOF
IKČMHVZP
JRGTN Ž
  L  
  S
  Š

Kaldejska numerološka abeceda, slovenska različica 1


Nekateri slovenski numerologi pa sičnikom in šumnikom pripisujejo drugačne vrednosti.

Nekateri tudi uvajajo vrednost števila 9, katerega Kaldejci baje niso uporabljali zato, ker je sveto število. A to je najbrž le mit. Število 9 je namreč vsebovano v sami kaldejski abecedi; v njej so prvih devet črk uporabljali tudi kot števila od 1 do 9 (podobno kot v grščini), drugih devet črk pa za desetice od 10 do 90.

Sami smo po radiestezijski preiskavi dobili abecedo, ki ima glede na Cheirovo drugačne vrednosti črk/glasov H, S, T in E. Tako je hebrejska črka he (z vrednostjo 5) zamenjana z ustreznejšo črko het (z vrednostjo 8), hebrejska črka sin (vrednost 3) s črko sameh (vrednost 6) in hebrejska črka tav (vrednost 4) s črko tet (vrednost 9). »Prepovedano« vrednost 9 dobita tudi črki E in slovenski Č. Sami uporabljamo prav to abecedo:

123456789
ABCDNSOFČ
IKGM UZHE
JRL  VŽPT
  Š

Kaldejska numerološka abeceda, slovenska različica 2 (radiestezijsko izpopolnjena)


Na koncu je treba reči, da nobena od naštetih numeroloških abeced ni edina prava in zveličavna. Vse dajejo bolj ali manj dobre rezultate, vsak pa lahko v praksi sam ugotovi, katera mu najbolj ustreza.POSEBNE ČRKE DRUGIH JEZIKOV, POGOSTIH V SLOVENIJI


V Sloveniji živi veliko ljudi, katerih rojstna imena so hrvatska ali srbska. Dobro je, da pri njihovih imenih upoštevamo vrednosti posebnih črk njihovih abeced.

Srbski in hrvaški numerološki avtorji so si v računanju svojih črk precej neenotni, naša radiestezijska preiskava njihovih posebnih črk pa je dala naslednje rezultate: Ć = 9, DŽ = 1, Đ = 8, LJ = 7, NJ = 2.Izgovarjava

Pri numerološkem računanju slovenskih imen dobimo optimalnejše rezultate, če upoštevamo njihovo izgovarjavo (to je potrdila tudi radiestezijska raziskava). V slovenščini se namreč izgovarjava črk včasih razlikuje od njihovega zapisa.

Tako denimo priimek Kajfež izgovorimo Kajfeš in je točneje, če pri numerološkem izračunu namesto črke ž upoštevamo črko š. Primerov je veliko: Premrl (izg. Premru), Vodeb (izg. Vodep), Mikelj (izg. Mikel), Arnold (izg. Arnolt), Vreg (izg. Vrek) …KALDEJSKA NUMEROLOŠKA TABELA ZA SLOVENIJO

Ta Numerološka tabela je najbolj pregledna za praktično delo, saj ima črke razvrščene po slovenski abecedi:

A = 1B = 2C = 3Č = 9D = 4
E = 9F = 8G = 3H = 8I = 1
J = 1K = 2L = 3M = 4N = 5
O = 7P = 8R = 2S = 6Š = 3
T = 9U = 6V = 6Z = 7Ž = 7

Posebne črke iz hrvaške/srbske in angleške abecede:

Ć = 9 = 1Đ = 8Lj = 7Nj = 2
Q = 1W = 6X = 5Y = 1
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije