Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

A2 - Numerološka števila – spoznajte njihov pomen

Numerološka števila


Za numerološko analizo moramo poznati numerološka števila.

Najpomembneje je spoznati pomen osnovnih števil od 1 do 9, dodatno osvetlitev pa nam dajo razlage sestavljenih ali dvomestnih števil.

Števila lahko v numerologiji razdelimo na različne načine. Kako, boste spoznali na tej strani.OSNOVNA ŠTEVILA


Glavna delitev števil v numerologiji je na osnovna in sestavljena števila.

Osnovna števila so enomestna števila od 1 do 9, ki imajo pri numerološki analizi največjo težo.

Do osnovnih števil pridemo z reduciranjem večmestnih števil. Večmestna števila v numerologiji vedno reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega, osnovnega števila. Če je na primer numerološki seštevek rojstnega imena 25, to reduciramo v 2 + 5 = 7. Osnovno število je v tem primeru 7, kar pomeni, da smo analitični, intuitivni in studiozni, lahko pa tudi preveč neodločni, samotarski, ekscentrični …


RAZLAGE OSNOVNIH ŠTEVIL

Pri vsakem osnovnem številu navajamo:

  • osnovno simboliko danega števila;
  • ključne besede, ki orisujejo glavne teme in izzive danega števila;
  • lastnosti, ki jih izražamo, kadar je energija danega števila uravnovešena ali neuravnovešena.

Opomba: Nobeno število ni sámo po sebi dobro ali slabo; v vsakem je vsebovan tako pozitiven kot negativen vidik. Kako bo na nas vplivalo neko število, je v veliki meri odvisno od tega, ali imamo pozitiven ali negativen odnos do življenja. Ta se seveda spreminja, tako da včasih izražamo pozitivne ali uravnovešene, včasih pa negativne ali neuravnovešene (premalo ali preveč izražene) značilnosti svojih števil.


ZA OPISE OSNOVNIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9      SESTAVLJENA ŠTEVILA


Sestavljena števila v numerologiji so dvomestna števila od 10 do 99. Ta števila poudarijo oziroma omilijo določene vidike osnovnih števil. S sestavljenimi števili si lahko pomagamo, kadar pri analizi potrebujemo dodaten vpogled ali potrditev.

Tako si lahko na primer za podrobnejšo analizo »sedmice« pomagamo z njenim sestavljenim številom. Število 7 je lahko izpeljano iz sestavljenih števil 16, 25, 34, 43 ali 52, posredno pa tudi iz višjih števil.

Sestavljena števila-desetice poudarijo značilnosti osnovnega števila. Tako je na primer sestavljeno število 10 »oktava« osnovnega števila 1 in še poveča njegovo izrazito vodstveno sposobnost. Število 10 je oktava števila 1, število 70 oktava števila 7 itd.


RAZLAGE SESTAVLJENIH ŠTEVIL

Veliki numerolog Cheiro je podal naslednjo razlago dvomestnih števil:


ZA OPISE SESTAVLJENIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE

10       11       12       13       14       15       16       17       18       19

20       21       22       23       24       25       26       27       28       29

30       31       32       33       34       35       36       37       38       39

40       41       42       43       44       45       46       47       48       49

50       51       52MOJSTRSKA ŠTEVILA: 11, 22 …


Mnogi numerologi pri analizi posebej upoštevajo sestavljeni števili 11 in 22, nekateri pa še števili 33 in 44.

Ta tako imenovana »mojstrska števila« nosijo v sebi posebno moč. Vibrirajo z visoko frekvenco in učinkujejo v eteričnih, duhovnih sferah. Kot taka imajo zelo velik naboj in so težko obvladljiva. Zahtevajo čas, zrelost in veliko prizadevanj, preden jih lahko integriramo v svojo osebnost.

Mojstrska števila imajo velik potencial za učenje in osebnostno rast. Lahko pripeljejo do velikih življenjskih preobrazb. Vendar je od zrelosti posameznika odvisno, ali bolj prihaja do izraza sestavljeno mojstrsko število (11 ali 22) ali pa njegova izpeljanka (2 ali 4).


ZA OPISE MOJSTRSKIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE

11      22      33ŠTEVILA KARMIČNEGA DOLGA: 13, 14, 16, 19


Numerološka veda je del starodavnih kultur, ki so temeljile na nauku o reinkarnaciji. Po tem nauku smo ljudje duhovna bitja, ki se velikokrat utelesijo, da bi evolvirala na lestvici duhovne zavesti.

Na dolgi poti duhovne evolucije naredimo veliko dobrih izbir in si naberemo veliko modrosti, delamo pa tudi napake in včasih zlorabimo darove, ki so nam bili dani. Da bi duša popravila take napake, se lahko odloči prevzeti dodatno breme, da bi se naučila kake lekcije, ki je ni uspešno opravila v prejšnjih življenjih. V numerologiji to breme karmičnega dolga izražajo Števila karmičnega dolga.

Števila karmičnega dolga so 13, 14, 16 in 19.

Velik pomen imajo, kadar je iz njih izpeljano kakšno od ključnih numeroloških števil. Dobro pa jih je upoštevati tudi, kadar so iz njih izpeljani Število Dneva rojstva, Števila Življenjskih obdobij ali Števila Življenjskih vrhuncev.

Kadar med temi pomembnimi števili v numerološki karti naletimo na števila 1, 4, 5 ali 7, preverimo, ali gre za karmični dolg. Kadar je enka izpeljana iz števila 19, štirica iz števila 13, petica iz števila 14 ali sedmica iz števila 16, imamo opravka s karmičnim dolgom.


ZA OPISE ŠTEVIL KARMIČNEGA DOLGA KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE

13      14      16      19LIHA IN SODA ŠTEVILA


Osnovna liha ali neparna števila so 1, 3, 5, 7 in 9. Odgovarjajo desni strani možganov in predstavljajo neotipljive stvari, kot so ustvarjalnost, instinkt, inspiracija in pustolovstvo.

Neparna števila, kot pove že njihovo ime, se nerada prilagajajo in se včasih vedejo v nasprotju z družbenimi normami. Hočejo razširiti obstoječe forme.

Osnovna soda ali parna števila so 2, 4, 6 in 8. Odgovarjajo levi strani možganov in predstavljajo otipljive stvari, ki jih lahko vidimo in se jih dotaknemo.

Parna števila se rada prilagodijo. Ne marajo nepričakovanih situacij in se držijo obstoječih form.

Soda števila imajo velikokrat težave z lihimi števili, ker imata obe skupini števil svoje lastne prednosti in slabosti.DATUMSKA IN IMENSKA ŠTEVILA


Datumska števila so numerološka števila, ki jih izračunamo na podlagi našega rojstnega datuma ter drugih datumov.

Po pomembnosti med datumskimi števili je na prvem mestu Število Življenjske poti - zbir celotnega rojstnega datuma. Precejšnjo težo ima tudi Število dneva rojstva, manjšo pa Vedenjsko število, ki je zbir dneva in meseca rojstva.

Med datumska števila prištevamo tudi tako imenovana števila časovnih ciklov. To so števila, ki vplivajo na nas v ključnih življenjskih obdobjih (števila Življenjskih obdobij, Življenjskih vrhuncev in Življenjskih izzivov) ter v tekočih letih, mesecih in dnevih (števila Osebnih let, Osebnih mesecev, Osebnih dni in Univerzalnega leta).

Imenska števila pa so tista numerološka števila, ki jih izračunamo na podlagi našega imena in priimka ter drugih imen, tudi imen podjetij, mest, držav …

Najpomembnejše imensko število je Samoizrazno število - numerološki zbir celotnega rojstnega imena. Med ključna numerološka števila sodita tudi Motivacijsko število, do katerega pridemo, če v rojstnem imenu »seštejemo« vse samoglasnike, in Osebnostno število (zbir vseh soglasnikov).

Ta pomembna števila dodatno pojasnjujejo sekundarna imenska števila: Prvi samoglasnik v imenu, Prva črka v imenu, Karmična (manjkajoča) števila, Število Priimka in Število Vzdevka.

Včasih so pomembna tudi števila naših novih imen, ki jih privzamemo v življenju. Nekateri poskušajo svojo numerološko vibracijo popraviti tudi s spremembo imena.

Izjema je Zrelostno število, ki je kombinacija datumskega in imenskega števila, saj ga dobimo s seštevanjem Števila Življenjske poti in Samoizraznega števila.OSEBNA IN STVARNA ŠTEVILA


Osebna števila so numerološka števila, ki jih izračunamo na podlagi svojega imena in rojstnega dneva.

Stvarna števila so numerološka števila, ki jih izračunamo na podlagi imen in številk, ki pripadajo neživi naravi.

Primeri stvarnih numeroloških števil so: nazivi podjetij, imena prodajnih artiklov, hišne in telefonske številke, imena mest, imena in »rojstni dnevi« držav …SKLADNA IN NESKLADNA ŠTEVILA


Nekatera numerološka števila s svojimi energijami so med seboj lepo usklajena, druga pa so si v navzkrižju ter v nas povzročajo notranja protislovja in konflikte.

Za števila, ki se med seboj dobro razumejo, pravimo, da je njihov odnos harmoničen. Druga, ki skupaj ne shajajo tako dobro, pa so v disharmoničnem ali napetem odnosu.

Konfliktna števila lahko v nas ustvarijo disonanco, dokler različnih vibracij ne sprejmemo za svoje. Naša naloga je, da spoštujemo vse dele svoje osebnosti, ki jih predstavljajo različna numerološka števila, ter poskušamo pripeljati naše neskladne dele do ravnovesja in sodelovanja.

Katera števila se v numerologiji razumejo in katera težko shajajo skupaj, prikazuje preglednica odnosov med števili od 1 do 9 ter mojstrskima številoma 11 in 22.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije